Samî

Mutasavvıf, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
31 Temmuz, 1934
Diğer İsimler
Uşşâkî

Mutasavvıf, şair ve yazar (D. 1879, Manisa – Ö. 31 Temmuz 1934, İstanbul). İlköğrenimini Manisa’da gördü. İstanbul’a giderek Fatih müderrislerinden Hüseyin Efendi’nin derslerine devam etti ve icazet (yeterlilik, diploma) aldı. Daha sonra Çanakkale’ye giderek Uşşakî şeyhi Ahmed Şücâeddîn’e bağlandı. Bu kişi tarafından kendisine Niyazî mahlâsı verildi. Daha sonra Kasımpaşa Yahya Kethüdâ dergâhı şeyhi oldu.

ESERLERİ:

ŞİİR: Dîvân-ı Şeyh Sâmî.

TASAVVUF: Hediyyetü’l-Âşıkîn, Evrâdü’l-Mukarribîn, Sülûkü’l-Halve-tiyye ve’n-Nakşiyye, Müntehabât-ı Sâmiyye, Mevlûd-i Müctebâ, Mi’yârü’l-Evliyâ, Mebnâ-yı İslâm, Esrârü’t-Tâlibîn, Tuhfetü’l-Uşşâkiye Zeyli, Mir’ât-ı Eyyâm.

BASILMAMIŞ ESERLERİ: Hülâ-satü’r-Rızâ, Sûre-i İhlâs Tefsîri, ed-Dürretü’l-Meknûniyye, Mevhibetü’l-Müteâliye, Tevcîhâtü’l-Âyât, Kenzü’l-Ârifîn, Sırr-ı Esrârü’t-Tevhîd, Vâridât-ı Sâmiyye fî Sırrı’l-Elf, Memleket-i Rabbâniye Tercümesi (İbn Arabî’den), Esrârü’t-Tâlibîn Tercümesi (Yahyâ-yı Şirvânî’den), Mir’ât-ı Marifet, Usûl-i Tefsir Risâlesi, Fıkh-ı Kübrâ, Râbıta, Sırr-ı İhrâk, Şuûn-ı Ezel.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör