Mustafa Şevket Yund

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
04 Haziran, 1951
-
Eğitim
Dârülfünun Ulûm-ı Aliye-i Dîniye Şubesi (İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi)

İslâm bilgini (D. 1878, İstanbul – Ö. 4 Haziran 1951). İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. Kur’an’ı ezberleyip hafız oldu. İstanbul Dârülmuallimîn (Erkek Öğretmen Okulu) ve Dârülfünun Ulûm-ı Aliye-i Dîniye Şubesi (İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1905) mezunu. Fark ders sınavlarını vererek Hukuk Fakültesini de bitirdi. Bu arada Beyazıt dersiâmlarından (halka ders vermeye yetkili hoca) Çarşambalı Ahmed Hamdi Efendi’nin derslerine de devam ederek icazetnâme (yeterlilik) aldı.

Şeyhülislâmlığın açtığı ruûs (ilmiye rütbesi) sınavını kazanarak dersiâm oldu. Vefa İdadîsi, Medresetü’l-Kuzât, Medresetü’l-İrşâd, Medresetü’l-Vâizîn ve Medrese-i Süleymaniye’de uzun yıllar din bilgisi, nikâh usulü, vesâyâ (vasiyetler, tavsiyeler, öğütler), fıkıh (İslâm huku), İslâm huku tarihi, feraiz (miras hukuku) gibi dersleri okuttu. 31 Aralık 1908’de Mekteb-i Mülkiye Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye profezörlüğüne getirildi. İstanbul Kadastro Lisesi, Darüşşafaka Lisesi, İstanbul Hukuk Mektebi gibi okullarda da öğretmenlik yaptı. 1926’da Darülfünun İlâhiyat Fakültesinde tefsir tarihi profesörü oldu. 1933 Üniversite Reformundan sonra ordinaryüs profesörlüğe terfi etti. 

ESERLERİ:

Fatiha ve Diğer Bazı Sûrelerin Tercümeleri, Kâdı Beyzavî ile Ebussuûd Arasında Bir Mukayese, Kitâbü’n-Nafakât. Usûl-i Fıkıh Dersleri.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör