Mustafa Reşid

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
06 Ekim, 1936
-

Şair ve yazar (D. 1861, Edirne – Ö. 6 Ekim 1936). Kadirî şeyhi Ahmed Niyâzi Efendi’nin oğludur. Öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’da Maarif Nezaretinde (Eğitim Bakanlığı) mümeyyiz (yazıları düzelten kâtip) olarak memurluk yaptı. Namık Kemal ve arkadaşlarının yazılarını yayımladığı Şah ve Envar-ı Zekâ dergilerini çıkardı, Tarik gazetesinin başyazarlığını yaptı. Basiret gazetesinde önce fıkralar, daha sonra makaleler yazdı. Döneminin edebiyatçılarını tanıtan antolojiler hazırladı. Hikâye ve şiirleri yaşadığı dönemde ilgi görmüşse de aşırı duygusallığı ve teknik yönden zayıflığı nedeniyle eserleri kalıcı olamadı.

ESERLERİ:

HİKÂYE-ROMAN: Bir Çiçek Demeti (1885), Tezkir-i Mazi (1885), Yeis yahut Cürm-i Meşhut (1885), Flora (1885), Hayf (1886), Gözyaşları (1886), Cüzdanımdan Birkaç Yaprak (1886), Hayal-i Şebab (1887), Neyyir (1889), Ressam (1889), Pembe Ferace (1892), Lorans (1892), Defter-i Âmâlim (1892), İzdivaç-İmtizaç (1893), Tesir-i Edebiye (1893), Bir Kızın Babası (1894), Küfran-ı Nimet (1896), Son Salon ve Aşk (1899).

ANTOLOJİ: Müntehâbât-ı Cedide (2 cilt, 1884), Asâr-ı Meşâhir (1885).

ŞİİR: Medfun Emeller (2 cilt).

KAYNAK: Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992), E. Özarslan / Mustafa Reşid Bey: Hayatı ve Eserleri (Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi, 1994), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TDE Ansiklopedisi (c. 6), TBE Ansiklopedisi (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör