Mustafa Ömer Azmi Akalın

Devlet Adamı, Eğitimci

Ölüm
15 Ocak, 1940
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Devlet adamı, eğitimci (D. 1858, Narda – Ö. 15 Ocak 1940, İstanbul). Priştine Rüştiyesinde orta, Galatasaray Sultanîsinde lise öğrenimini tamamladı. 1883’te Mülkiye mektebini bitirdi. Mezuniyetinin ardından Maarif Nezareti bünyesinde çalışmaya başladı. Galatasaray Sultanîsinde Türkçe, Dârülmuallimînde coğrafya öğretmenliği yaptı. Maarif Nezaretinde Encümen-i Teftiş ve Muayene azalığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, , Rüştiye Mektepleri Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Ocak 1894-Mart 1897 arasında Hamîdiye Yüksek Ticaret Mektebinde Coğrafya öğretmenliği yaptı. 1895’te Ortaöğretim Genel Müdürü oldu. Abdülhamid’e suikast girişiminde bulunacağı jurnaliyle tutuklandı. Suçsuz olduğu anlaşılınca İstanbul dışında görevlendirildi. 1897’de Konya Maarif Müdürlüğü, 1906’da Bursa Maarif Müdürlüğü yaptı. Meşrutiyet’in ilânından (1908) sonra İstanbul’a döndü ve Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne atandı. Ekim 1908’de Preveze Sancağı mebusu seçildi. Ancak aynı tarihte Bursa Valiliğine atandığı için Meclis-i Mebusan’a katılamadı. 1914’te emekliye ayrıldı ve bir daha resmî görev almadı. Ölünceye değin İstanbul - Moda’daki evinde ilmî çalışmalar yaptı.

ESERLERİ:

Her Şeyden Biraz (basılmamış 3000 sayfalık bir halk bilgisi kitabı), Su (Besim Ömer Akalın’la, 1884), Esâmî-i Türkiyyeyi Câmi İlk Kıraat Kitabı (Türkçe adları içeren ilk okuma kitabı, 1893), Hanım Kitabı (1884).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör