Rıfat Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Bakan, Vezir, Yazar

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmet Sadık

Osmanlı devlet adamı, vezir, nazır, yazar (D. 1807, İstanbul – Ö. 1856, İstanbul). Abdülmecit dönemi Hariciye ve Maliye Nazırlıkları ve Elçilik görevinde bulunmuş, edebî ve siyasi eserler de yazmış Vezirlerdendir. İkinci Mahmut devrinin devlet adamlarından Hacı Ali Beyin oğlu; Sadaret Müsteşarlığı yapmış olan Mehmet Rauf Paşa’nın babasıdır. Devlet memurluğuna, Hazine Odasına, sonra Sadaret Mektupçu Kalemine girerek başlamıştı. 1837’de Viyana Orta Elçisi, iki sene sonra yine orada Büyük Elçi oldu. Daha sonra Hariciye ve Sadaret Müsteşarlıklarına getirildi. Bir defa Maliye Nazırı oldu, Meclis-i Vâlâ Reisliğinde, Tanzimat Meclisi Âzalığında vs Reisliğinde bulundu.

Rifat Sadık Paşa, Meclisi Vâlâ Azası iken 1815’te ilk defa teşkil edilen Maarif Meclisine de âza seçilmiş ve 1850’de açılan Encümeni Daniş’in dahili âzalığına da intihap olunmuştu. 1856 yılında İstanbul’da vefat etti. İstanbul Eyüp Bostan İskelesinde gömülüdür.

ESERLERİ:

Müntahabat-ı Âsâr-ı Rifat (Eserlerinden seçmeler. Kırım seferi tarihi ile idarî ve siyasî bazı konuları içerir); Rusya Muharebesi Tarihi, Avrupa Ahvaline Dair Risale, İtalya Seyahatnamesi, Kelimat-ı Nushiye ve Müselleme-yi Mutazammın Risale isimli küçük eserleri bir arada basılmıştır); Risale-i Ahlâk (ilkokul ders kitabı).

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör