Rıdvan İsmail Paşa

Belediye Başkanı, Vezir, Yönetici, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Bayezid Rüşdiyesi

Yönetici, devlet adamı, II. Abdülhamid dönemi İstanbul Belediye Başkanlarından, vezir (D. 1855, İstanbul – Ö. 1906, İstanbul). II: Abdülhamit zamanında on beş buçuk sene İstanbul Şehreminliğinde bulunmuş bir Vezirdir. Matbuat Müdürü Nüzhet Efendi’nin oğludur. Bayezid Rüşdiyesinde öğrenim gördü, özel hocalardan Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı. Genç yaşlarda Babıali Tercüme Odasına girerek, burada bir  süre görev yaptıktan sonra Trablusgarp Mektupçuluğunda, Mihalıç ve İnegöl Kaymakamlıklarında bulundu. 1877’de açılan ilk Osmanlı Mebusan Meclisine Başkâtip oldu. İki yıl sonra Sicilli Ahval Komisyonu Başkâtibi, ayni yıl içinde Trabzon başsavcısı oldu. Daha sonra Bursa ve Selânik başsavcılıklarında da bulundu. 1884’te Mabeyn Kâtibi, 1887’de Dâhiliye Müsteşarı, 1890’da İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) oldu ve bir sene sonra Vezir rütbesi ile Paşalık da aldı. Ölümüne kadar bu vazifede İkinci Abdülhamid’in itimadını haiz olarak bulunmuştur.

Bedirhanoğulları ile bir sokak tamiri meselesinden dolayı araları açılmıştı. Rıdvan Paşa,  o dönemde Üsküdar bölgesi kumandanı olan Ali Şamil Paşa ile Mabeyn’de mütercim ve Abdülhamid’in teveccühü ile aşırı davranışlarda bulunan Abdürrezzak Bey’in tayin ettikleri adamlar tarafından köşküne giderken yolda vuruldu. Bu köşk sonraları Erenköy Kız Lisesi oldu. Bu zatın öldürülmesi üzerine Sadrazam Ferit Paşa, Abdülhamid’in vehmini körüklemiş, zaten sevmediği Bedirhanoğullarını sürdürmeğe ve söndürmeğe vesile bulmuştu. Bu cinayetle sadece ilgisi olanlar değil, olaydan habersiz olanlar, Bedirhan ailesiyle uzaktan bile tanışan yüzlerce insan hapsedilmiş veya sürülmüştü.

Rıdvan Paşa, Mabeyn’de ve Babıali’de bulunduğu memuriyetlerde doğrulukla ve iktidarı ile tanınmıştı. Bazı kaynaklara göre; uzun süren Şehreminliğinde memleket için hatırlanacak önemli bir hizmet görmemiş ve eser bırakmamış; II. Abdülhamid dönemi aleyhinde konuşmalara sebep olan tanınmış simalarından biri sayılmıştır. Farklı kaynaklarda ise İstanbul’a bazı önemli hizmetleri olduğu belirtilerek; şehreminliği (belediye başkanı) sırasında 1893 yılında İstanbul kolera salgınına uğradığı; Gedikpaşa, Tophane ve Üsküdar'da birer tebhirhane açıldığı; Kentte hıfzısıhha ve baytar müfettişlikleri kurulduğu kaydedilmiştir..

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör