Mir Hamza Nigârî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
29 Eylül, 1886

Mutasavvıf-şair (D. 1797, Karabağ / Azerbaycan - Ö. 29 Eylül 1886, Harput / Elazığ). Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Şeyh İsmâîl-i Şirvânî’nin halifelerindendir. Azerbaycan’dan Anadolu’ya geçen Nigârî, 1268’de Erzurum’a, ardından 1271’de İs-tanbul’a, 1275’te tekrar Erzurum’a, daha sonra da Amasya-Merzifon’a yerleşti. Amasya’da bazı düşünceleri tepki çekti ve hakkında verilen bir jurnalle Harput’a sürüldü. 30 Mayıs 1885’te Harput’a ulaşan Nigârî burada öldü. Vasiyeti gereği Harput’tan alınan cenazesi Amasya’da defnedildi. Kabri Amasya’da, Azerîler Camii olarak da bilinen Şirvanî Camiinin avlusundadır.

ESERLERİ:

Türkçe Dîvân (yay. haz. A. Azmi Bilgin, 2003), Farsça Dîvân, Nigârnâme, Sâkînâme, Menâkıb.

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 1988), Mustafa Kara / “Harput’ta Karabağlı Bir Derviş Şair: Nigârî” (Dünü ve Bugünüyle Harput, 1998), Yavuz Akpınar / “Nigârî, Mir Hamza” (Âzerî Edebiyatı Araştırmaları, 1994) Mehmed Arslan / “Karabağlı Nigârî ve ‘Çaynâme’ Mesnevîsindeki Karabağ Tasviri” (Kızılırmak, Sayı: 4, 1992), Türk Ansiklopedisi (c. XV), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör