Hammamizade Mehmet İhsan

Şair

Doğum
05 Şubat, 1885
Ölüm
11 Mayıs, 1948
Eğitim
Trabzon İdadisi (Lisesi)
Burç
Diğer İsimler
Hamamîoğlu, Hammamîzâde, Hammamîzade Mehmet İhsan

Şair (D. 5 Şubat 1885, Amasya Mahallesi / Trabzon – Ö. 11 Mayıs 1948, İstanbul). Hammamîzade’lerden Hâfız Ahmet’in oğludur. Soyadı kanunundan sonra Hamamîoğlu soyadını almıştı. Ancak bu yeni soyadından ziyâde Hammamîzâde unvanıyla tanındı. Tam adı Hammamîzade Mehmet İhsan. 1892’de, doğduğu Amasya Mahallesi’nin Sibyan Mektebinde eğitime başladı. Islâhhane Merkez İptidaisi (1896), Trabzon Rüştiyesi ve İdadisi (1901) mezunu. Hammamîzâde İhsan gençliğinde şiir, edebiyat, tarih çalışarak genel kültürünü genişletti. Özel Fransızca ve Mesnevî dersleri aldı. Yedi yaşında iken babasını kaybetti. Aile fertlerinden kimsesi olmadığı için yüksek tahsiline devam edemedi. Babadan kendine kalan gayrimenkul ile geçindi. Emlâk ve arazilerle uğraştı. 1905-12 yılları arasında Trabzon’daki çeşitli okullarda edebiyat, kitabet, İslâm ve Osmanlı tarihi öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 1913 yılında İstanbul’a gitti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine memleketine dönemedi. Bir yıl kadar Trabzon gazetesinde (1913-14) muhabir ve yazar olarak çalıştı. Bu arada (1907-14) Trabzon Meclis-Maarifi Aza mutemetliği, Muhibb-i Fenn-i Marifet Gençler Kulübü Başkanlığı, Donanma Cemiyeti Trabzon Heyet-i Merkeziyesi başkan yardımcılığı; Tarih-i Osmanî Encümeni, Müdafaa-i Milliye Heyeti, İstikraz-ı Dahil Encümeni ve Hilal-i Ahmer Merkez Şube üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Rusların Trabzon’u işgalinden sonra arsa ve arazilerinden faydalanamadığından, İstanbul Yüksek Ticaret Okulu Türkçe ve kitabet öğretmenliğine geçti. Daha sonra Trabzon Ticaret Okulu müdürü oldu. Kabataş, Darüşşafaka liselerinde ise Türkçe ve edebiyat dersleri okuttu. 1920-25 yılları arasında Trabzon İnşaat Komisyonu, Darü’l-Eytam Komisyonu Heyet-i Faalesi üyelikleri; Mahfel-i Musiki Başkanlığı ve 1927’den sonra Trabzon Öğretmenler Birliği ve Trabzon Türk Ocağı Başkanlığı gibi fahrî hizmet ve görevler üstlendi. Trabzon’a 1924’te dönen ve orada Yüksek Ticaret Mektebini kuran Hamamîzade, bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar İstanbul’a döndü (1928) ve bu şehre yerleşti. Ölümüne kadar çeşitli okullarda Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. Son görevi Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmenliğiydi. Ders sırasında aniden rahatsızlanarak, bir gün içinde geçirdiği üç enfarktüs krizinden sonra vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehitliğindedir.

1901 yılından ölüm tarihine kadar İstanbul basınının çoğunda ve Trabzon’daki mahallî gazete ve dergilerde birçok yazısı, şiiri ve makalesi yayımlandı. Ayrıca 1899 tarihinden başlayarak kaleme aldığı, yayımlanmamış otuz dört eseri vardır.

Rindane şiirleri, özellikle Nedim tarzı gazellerinden oluşan Divan’ı ile son divan şairi sayıldı. “Divan edebiyatının, derin bilgisi ve taptaze bir dili ile son mümessillerinden kıymetli bir şair, nezahet üstadı, kalemiyle güzide edip, çeşitli ve hudutsuz malûmatıyla bulunduğu meclise ışık, revnak veren, nüktedan, zarif, kibar; aslı Trabzon toprağından, ruhu ve irfanıyla katkısız bir İstanbullu idi.” (Reşat Ekrem Koçu)

 “Dile hâkimiyeti olan güçlü bir şairdir. Şiirlerindeki semboller, imajlar, konular oldukça iyi bir sanatkâr ile karşı karşıya kaldığımızı gösterir. Hamamîzâde sadece eski tarzda şiirler yazmış değil. Sade bir dil ve yeni teknik biçimlerle son derece güzel şiirleri de vardır.” (Mehmet Nuri Yardım)

ESERLERİ:

Kâtib (1911), Yolculukta (seyahatname, 1915), Tüccar Katibi (1923), Türk Edebiyatı Numuneleri (Hasan Ali Yücel ve Hıfzı Tevfik Gönensay ile, 1926), Divan-ı İhsân (şiirler, 1928), Hamsinâme (1928, genişletilmiş Latin harfli baskısı 1972’de oğlu tarafından yapıldı), Baba Salim (Trabzonlu Âşık Baba Sâlim’in biyografisi, 1930), Bilmeceler (1930), Ticari Muhaberat (Ahmet Hamdi Varal ile ortak, 2 cilt, 1942), Trabzon’da İlk Kitapçı Kitâbi Hamdi Efendi ve Yayınları (1947), Lâf Olsun Diye (mizah, 1949), Rubaiyât-ı Ömer Hayyâm (1966), Hammamîzâde Ailesinin Tarihçesi, Hamamîzâde İhsan-Hayatı, Eserleri ve Divanı (Divan-ı İhsan’ın eklemeli üçüncü baskısı, haz. Mustafa İsen ve Rıdvan Canım, 1989), Trabzon Matbuatı Matbaa ve Kitapları, Trabzon Şairleri, Trabzon Manileri, Trabzon’da Halk Masalları, Trabzon Lehçesi, Trabzon, Rize Lehçesi, Manzûmât, Gölgeler, Şair Figânî, Türk Rubaîleri, Sevgi ve Gençlik, Hayyam’dan Rubaî Vezniyle Tercümeler, Dîvançe-i Yârân, Türkçe Gramer, Yasin-i Şerif Tefsiri (1999).

HAKKINDA: Murad Uraz / Türk Edip ve Şairleri (c. 2, 1939, s. 11-12), İ. Alaattin Gövsa / İhsan Hamamî (Yedigün, 29.5.1948), Ali Nihat Tarlan / Hamamizâde İhsan’da Nükte ve Zerafet (Laf Olsun Diye kitabının önsözü, 1949), Ercüment Ekrem / Bir İki Söz de Benden (Laf Olsun Diye içinde, 1949), Orhan Seyfi Orhon / Havadis (14.12.1949), Münir Çapanoğlu / Siyaset (31.5.1952), Reşat Ekrem Koçu / Hergün (1.6.1957), İbnülemin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 2, 1969), Kenan Akyüz / Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I (1979, s. 189), Mustafa İsen-Rıdvan Canım / Hamamîzâde İhsan Hayatı Eserleri ve Divanı (1989), Ana Britannica (c. 14, 1994, s. 369), Hakkı Süha Gezgin / Edebî Portreler (Haz. Beşir Ayvazoğlu, 1997), İsmail Durmuş / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 15, 1997), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), TBE Ansiklopedisi (2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002) - Son Divan Şairi Hamamîzade İhsan (Kitap Haber, sayı: 24, Mart-Nisan 2005).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör