Ansiklopedi ve biyografi yazarı (D. 1733, Urpala köyü / Özgür bucağı / Ahıska – Ö. 1813, İstanbul). Tam adı Ebu Muhammed Abdullah Ziyâeddin’dir. İlköğrenimine, âlim olan babasıyla bir süreliğine gittikleri Şam yakınlarındaki Salihiye’de başlayıp Ahıska’da devam etti. Babasından tecvid ve alet ilimleri dersleri aldı. Babası öldükten sonra Kars’a giderek İsmail Berküşadî’den hadis ve fıkıh ilimlerinden icâzet ile Ziyâeddin lâkabını aldı. Bir müddet Erzurum’da kaldıktan sonra Diyarbakır’da Küçük Ahmedzâde Ebubekir Efendi’den Sahih-i Buharî, Bozcuzâde Ömer Efendi’den ise tefsir, aruz, matematik ve astronomi konularında öğrenim gördü. Son olarak Mısır âlimlerinden Abdüsselâm Erzincanî’den ders aldıktan sonra İstanbul’a gitti (1761). Burada eserleri üzerinde çalışmaya başladı, bir yandan da dersler verdi. İki yıl kaldığı Bosna’da (1766-68) yazmaya başladığı Revâmizü’l-Âyân adlı ansiklopedik eserini, İstanbul’a dönüp Hacca gidip geldikten sonra tamamlayabildi (1778). Beş cilt olan eserinin ilki ilimler, ilim ve akıl sahipleri, insan, gök bilim, dünya, iklimler, maden, bitki ve hayvanlar olmak üzere yedi bölüme ayrılmıştır. Diğer ciltler, Peygamberin siyerinden şair tabakalarına kadar biyografilerden oluşmaktadır. Eserin iki fotoğraf nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nin Halet Efendi ve Esad Efendi (Nu. 2127-2128) kısmındadır. Bu eserin bir de muhtasarını yazdı. Ömrünün son yıllarını Ayasofya Medresesinde geçiren Ahıskavî’nin kabri, Karacaahmet Mezarlığının Söğütlüçeşme tarafındadır.

ESERLERİ:

HADİS: Levâmi’ü’n-Nûr (4 cilt).

FIKIH: Haşiye ale’d-Dürer, Câmi’ü’l-Fusûl fi İlmeyni’l-Fürû’i ve’l-Usûl, Akaid: Mirkâtu’t-Tarîkati’l-Muhammediyyeti ve Merzatü’ş-Şeriatil-Ahmediyye.

DİĞER ESERLERİ: Revâmizü’l-Âyân fi Beyâni Mezâmiri’l-Uhûdi ve’l-Ezmân, Mensekü Latîf, Mebâhicü’l-İhvân ve Menâhicü kavânini’l-Mizân (mantık), Risale fi Hakkı’l-Misafir, Rumûzu’l-Hakâyık ve Künûzü’d-Dekâyik (tıp), Bedi’ü’n-Nizâmi fi’l-Coğrafya.

HAKKINDA: TDV İslam Ansiklopedisi (c.1, 1988), TDOE-TDE Ansiklopedisi 1 (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör