Mustafa Kabûlî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm

Sûfî, şair (D. ?, Edirne – Ö. 1473, Edirne). Rifaî şeyhlerindendir. Edirne’de yetişti. Tasavvufa yönelmeden önce mahkeme başkâtipliği yaptı. Sonra mesleğini terk ederek evini dergâha dönüştürdü. Edirne’de kendi adıyla anılan bu dergâhta gömülüdür.

ESERLERİ:

Mürettep Dîvan, Kenzü’l-Esrâr (yay. haz. Mehmet Bayrak, 2001), Mevsıletü’l-Hidâye, Müşkil-güşâ (20 cüzlük Farsça Lugat).

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Mehmet Bayrak (Kenzü’l-Esrâr, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör