Mustafa Fevzî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
02 Ağustos, 1924

Mutasavvıf-şair (D. 1871, Eğin [Kemaliye] / Erzincan – Ö. 2 Ağustos 1924, Çarşamba / İstanbul). Çocukluk çağında İstanbul’a gitti. İptidaî (ilkokul) öğreniminden sonra Vaiz Kasapzâde’nin derslerine devam etti. Bahriye Dairesine girdi. Kalyon Kâtipliği ve Kolağalığa terfi ettikten sonra emekliye ayrıldı. Tasavvufî eğitimini Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Ahmed Ziyâüddin-i Gümüşhânevî’den aldı. Gümüşhanevî’nin ölümünden sonra halifesi Hasan Hilmî Efendi tarafından kendisine icazet (yeterlilik) verildi. Eserlerinin çoğu manzumdur. Cerîde-i Sûfiyye’de tasavvufî makaleleri yayımlandı. Mezarı, Edernekapı-Eyüp arasındaki Mustafa Paşa Tekkesi yakınındadır.

ESERLERİ:

Mir’âtü’ş-Şuhûd fî Mes’eleti Vah-deti’l-Vücûd (haz. Mahmut Kanık-Fatma Zehra Kavukçu, 2003), Menâkıb-ı Ziyâiyye, Menâkıb-ı Haseniyye, İsbâtü’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, Mîzânü’l-İrfân, Şümûsü’s-Safâ fî Evsafi’l-Mustafa, Izhâr-ı Hakîkat (Abdullah Cevdet’e reddiye), Rehber-i Zâkir (Basılmamış), Orduya Arz-ı Hâl.

KAYNAK: Mehmet Akkuş / “Feryadnâme” (İslâm, sayı: 63, 1988), İrfan Pak / “Mustafa Fevzî Efendi ve Mîzânü’l-İrfân’ı” (Özlenen Fark, sayı: 12, Temmuz 1997), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör