Hocazâde Ahmed Hilmi

Yazar

Doğum
-
Ölüm
-

 Yazar (D. ?, Eğin [Kemaliye] / Erzincan - Ö. 1914). Eşrefzâdeler diye tanınan ailesinin soyu Halvetiyye tarikatının ikinci pîri Yahyâ-yı Şirvânî’ye ulaşır. Nakşibendî şeyhlerinden İzmirli Osman Nûri Efendi’ye mensup idi. 1907 yılında yayımlanan Ziyâret-i Evliyâ adlı eserinde adının önüne koyduğu “Maarif Nezâret-i Celîlesi teftiş ve muayene heyeti azasından” ifadesi dışında mesleği ve öğretim durumu hakkında bilgi yoktur. Genç yaşta vefat etti. Karacaahmet Mezarlığında hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin kabrinin yakınlarına gömüldü.

ESERLERİ:

Hadîkatü’l-Evliyâ (8 kitap), Mir’ât-ı Hazret-i Muhyiddîn-i Arabî (1897-98), Mir’ât-ı Bâyezîd-i Bistâmî ve Ebü’l-Hasan Harakânî (1901-02), Seyyid Yahyâ eş-Şirvânî (1901-02), İbrâhim Gülşenî (1904-05), İmam Gazâlî (1904-05), Ziyâret-i Evliyâ (1907-08), Ravzatü’l-kurrâ ve Târîh-i Kur’ân-ı Kerîm (1959).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tâhir / Osmanlı Müellifleri (c. 3, 1914-24, s. 27-28), M. Serhan Tayşi / Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi (Sahabe’den Günümüze Allah Dostları, c. 9, 1996, s. 299-300), Ahmet Hilmi Bey / Türk Ansiklopedisi (c. 1, 1943-86, s.259), Mustafa Kara / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 18, 1998, s. 207).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör