Abdulkadir Merâği

Bilgin, Müzisyen

Bilgin ve müzik adamı (D. 1360, Meraga / Azerbaycan -  1435, Herat / Afganistan). Yerli ve yabancı kaynaklarda Farabî ile İbni Sina’dan sonra en ünlü sayılan isimlerdendir. Meragalı Abdulkadir, Meragalı, İbn-i Gaybî, Hoca Abdulkadir, Hace, Abdulkadir bin Gaybiyü’l-Hafız el-Meragî adlarıyla da tanınır. Babası, çağının bilginlerinden Gıyaseddin Gaybî'dir. Babasından söz ederken, “Birçok ilim dalında üstün bilgisi vardı, bilhassa müziğin pratik ve teorik dallarında üstattı” demesi, aynı zamanda nasıl bir çevrede yetiştiğini göstermektedir. Meraga’dan sonra Tebriz’e giderek İlhanlıların hizmetine girdi. Orada önce  Sultan Hüseyin’e, ardından Ahmed Celâyerî’ye nedim (sohbet arkadaşı) oldu. O dönemde, müzisyen Rızaeddin Rıdvan Şah tarafından düzenlenen bir müzik yarışmasını kazanarak adını duyurdu. Yaşamöyküsü konusunda birçok belirsizlikler olsa da, dolaylı kaynaklarda kimi bilgilere rastlamak olanaklıdır. Batılı araştırmacıların, onu ısrarla bir Fars bilgini ve müzik adamı olarak anması ise doğru değildir.

Abdulkadir Meragî, Timur’un Azerbeycan’ı işgalinde onun eline düştü,  hizmetine girerek Semerkant’a gönderildi. 1397 yılına kadar başhanende (baş şarkıcı, baş okuyucu) ve Timur’un nedimi olarak sarayda yaşadı. Timur bu arada, Semerkant sarayında tedavi gören akıl hastası oğlunun ölümünden, çevresindeki hekim ve bilim adamlarını sorumlu tutarak onları öldürmeye başlayınca Meragî Bağdat’a kaçtı (1399). Fakat Timur tarafından yakalanarak onun da idamına karar verildi. Kaynaklar, o anda, Meragalı’nın, Kur’an-ı Kerim’den bir sureyi ezberinden ve çok duygulu bir biçimde okuduğunu ve Timur’un da bundan etkilenerek onu bağışladığını söyler.  Meragî, bir süre sonra Semerkant’a gitmek için Timur’dan izin istediğinde, Timur tarafından bizzat yazdırılan bir nişane belgesi kendisine verilerek yolcu edildi.

Meragî, Semerkant’tan sonra 1421’de Bursa’ya geldi ve henüz tahta çıkan II. Murat’a bir müzik eserini sundu. Kendisi de müzisyen olan II. Murat’ın kendisine büyük iltifat görmesine rağmen, Osmanlı ülkesi o dönemde çok karışık olduğu için Meragî Herat’a döndü. Timur ölünce yerine geçen torunu Sultan Halil Mirza’dan, o ölünce de Sultan Şahruh Mirza’dan himaye gördü. İbn-u Gaybî adıyla müzikte ilk klâsik dönemin görkemli eserlerini veren büyük besteci ve müzik bilgini Abdulkadir Meraği, aynı zamanda Türk müziğindeki Klâsik dönemin de başlatıcısı sayılır. Özellikle ûdi olarak bilinirdi ve güzel sesi ile daha genç yaşında bütün İslam dünyasında büyük ün yapmıştı. Küçük oğlu Abdülaziz, Fatih Sultan Mehmet’e “Nakavetü'l-Edvâr” adlı müzik teori kitabını, torunu Mahmut Çelebi de II. Bayezid’e aynı türden “Makasıdü’l-Edvâr” adlı eserini sunmuştu. Pek çok eser ona izafe edilmekle birlikte, bunların bir bölümü daha sonraki Türk bestekârlarına aittir. Şimdilik Meraği’ye ait olduğu bilinen 30 kadar beste bulunmaktadır.

Meragî, anadili Türkçeden başka Arapça ile Farsçayı da çok iyi bilmekteydi. Kaynaklar ayrıca bestekâr, hanende, nazariyatçı, şair, ressam, hafız ve hattat yönleri ile de tanındığını gösteriyor. Eserlerinde çoğunlukla Farabi’den etkilenerek beslendiği görülmektedir. Müzik sanatını modern bir fizikçi gibi düşünmesi, kendisinden 500 yıla yakın bir süre sonra yaşayan Batılı bir bilgin olan Helmholtz’u derinden etkilemiştir. Helmholtz, “Fiziologie der Tonemphfindungen” adındaki büyük eserinde Meragi’nin bütün eserlerini okuduğunu, derinlemesine inceleyerek ondan çok yararlandığını söyler. Ünlü tarihçi Hammer de, Meragi’nin eserlerinden yararlanmıştır. Müzik alanındaki ustalığından dolayı, kendinden söz eden bütün yazar ve araştırmacılar onun için; “Geçmiş zamanları yücelten bir kimse” ya da “Mûsikî nazariyatında en yetkili kişi” gibi nitelemeler kullanmışlardır.  

 “Urmevî Okulu”, musikimizi nazariyat alanında ilk kez sistematik bir incelemeye alan okuldur. Bu okuldan önce, musikimizde bir nazari sistemin olmadığını görüyoruz. Safiyüddin Abdülmümin Urmevî’nin kurup başlattığı bu sistemin ikinci büyük mimarı, kendisinden yaklaşık 70 yıl sonra gelen Abdulkadir Merâgî olmuş; okulun temelleri, uygulamalardaki esaslara göre atılarak mükemmel bir anıta dönüşmüştür. Bu mükemmellik, o kadar etkili olmuştur ki, musikimiz, sarsılmadan, çok az bazı değişikliklerle, 700 yıl bu sistem içinde yaşamını sürdürmüştür.

Kimi çalgı aletlerini de bulan Meragî, eserlerini “Ebced Notası” ile kaydederek günümüze gelebilmelerini sağlamıştır. Ancak bu kayıtlar hem kendisinin nota kayıtlarına yeterli özeni göstermemesi, hem de kaynakların günümüze kadar gerekli titizlikle korunmaması nedeniyle çoğunluğu kayıptır.

Bilinen bestelerinin başlıcaları şunlardır: Rast Sofyân Kâr-ı Hayder-Nâme, Rast Devr-i Hindi Kâr-ı Muhteşem, Rast Muvaşşah, Rast Fer Nakış Beste, Rast Devri Hindi Nakış Beste, Rast Hafif Nakış Beste, Rast Nakış Aksak Semai, Rast Nakış Yürük Semai, Pençgâh Hafif Kar-ı Murassa, Pençgâh Aksak Semai, Acem Yürük Muhammes Kar, Acem Nakış Yürük Semai, Irak Düyek Kar, Irak Yürük Nakış Semai…

Müzik kuramı üzerine eserleri de vardır. Oğlu Nureddin Abdurrrahman’a hediye ettiği “Cami-ül Elhan (1405) adlı kitabının elyazması bir örneği İstanbul Nuruosmaniye Kitaplığı’nda bulunmaktadır. Farsça yazılmış olan bu eserin içinde kimi bestelerinin notaları da vardır. Abdulkadir Meragî, yakalandığı veba hastalığı nedeniyle gözlerini yaşama yummuştu.

ESERLERİ:

Kenzül Elhan (Nağmeler Hazinesi), Cami-ül Elhan (Nağmeler Topluluğu, 1405), Mekâsıd ül-Elhan (Nağmelerin Amacı), Şerh ül Kitab-ül Edvâr (Müziğin Baş Konuları), Kitab ül-Edvâr (Müzik Kitabı).  

KAYNAKÇA: Murat Bardakçı / Maragalı Abdulkadir (1986), Vural Sözer / “Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi”  (1986),Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Faruk Yener / Müzikte Kim Kimdir? (1987), M. Nuri Uygun / “Safiyyüddin Abdülmü’min Urmevî ve Kitâb’ül Edvârı” (l 1999), Uğraş Ozan Yarman / Türk Musikisi ve Çokseslilik (s. 303, 2001), Cinuçen Tanrıkorur / Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi (2003), Timuçin Çevikoğlu  (Mostar, Sayı: 10 – Aralık 2005), İhsan Işık / Ünlü Sanatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 1, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

RAST KÂR

RAST KÂR-2

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör