Reşid

Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mektebi Hukuka (Hukuk Fakültesi)
Diğer İsimler
Şerif Ahmed Paşa

Şair (D. 1858, İstanbul – Ö. 1918, İstanbul). Edirne’de Rüştiye Mektebini (ortaokul) bitirdi. Hoca Mecid’den Arapça ve Farsça dersleri gördü. Mekteb-i Hukuk’a (Hukuk Fakültesi) girdi ve buradan mezun oldu. 1872’de Şura-yı Devlet’te (Danıştay) görev aldı. Musul ve Hicaz valilikleri yaptı. Şiirleri kitap olarak basılmadı.

ESERLERİ:

Mecmûa-i Eş’âr, Hukûk-ı Ticâret (8 cilt), Rûhu’l-Mecelle (8 cilt), Dîn-i Mübîn-i İslâm (5 cilt), İmâm-ı Azam’ın Siyasî Terceme-i Hâli, Füsûsu’l-Hikem fî Nizâmi’l-Âlem (Hasan Kâfî’den çeviri), Hüsn ü Dil Tercümesi, Târîh-i Umûmî-i İslâm (18 cilt), Riyâz-ı Adâlet, Feth-i Mübîn-i Kudüs, Târîh-i Âl-i Berâmike Tercümesi.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör