Ömer Fuâdî

Mutasavvıf Şairi, Şair

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf-şair (D. 1560, Kastamonu – Ö. 1636, Kastamonu). Halvetî-Şabanî şeyhlerindendir. Babası Şeyh Şabân-ı Velî müritlerinden Himmet Dede’dir. Çocukluk yıllarında Şeyh Şabân-i Velî’nin sohbetlerinde bulundu, irşatlarından (Hak yolunu gösterme) yararlandı. Tasavvufî eğitimini Şaban-ı Velî halifelerinden Kastamonulu Muhyiddin Efendi’den aldı. İlköğrenimini Kur’an Mektebinde yaptıktan sonra medrese öğrenimi gördü. Medresede Arapça ile Farsçayı, bu dillerde eser yazabilecek düzeyde öğrendi. Medreseden sonra Şabân-ı Velî Hazretleri’nin üçüncü postnişini (tekke şeyhi) Şeyh Abdülbâki Efendi’ye bağlandı. Dergâhın hitabet hizmeti ile meşgul oldu. Şeyhinin ölümü üzerine (1589) dördüncü postnişin Muhiddin Efendi’ye bağlanarak tarikattaki toplam on yedi yıllık müritlik hayatını tamamladı ve Muhiddin Efendi’nin ölümü üzerine Şaban-ı Velî Dergâhına şeyh postnişin seçildi (1604). Onun zamanında Halvetîliğin Şabâniyye kolu çok gelişti, pek çok kişi bu tarikata girdi, birçok öğrenci yetiştirdi. Önemli eserler ve şiirler yazdı. Eserlerini Türkçe, Arapça ve Farsça olarak kaleme aldı. Mezarı Kastamonu Şabaniyye Dergâhındadır.

ESERLERİ:

Müretteb Dîvân, Bülbüliyye, Tercüme-i Mi’yârü’t-Tarîka, Vâkıât, Risâle-i Tevhîdiyye, Bülbüliyye, Muslihu’n-Nefs, Risâle-i Zikr, Beyânü’l-Esrâr, Sadefiyye, Pendnâme, Kaside-i Pendiyye, Mecmûa-i İlâhiyyât, Ta’rîfât-ı İlm-i Nahv, Risâle-i Dürriyye, Makâle-i Ferbiyye ve Risâle-i Virdiyye, Tevsîkiyye, Sedefiyye, Şevkiyye fî Hakki Devrâni’s-Sûfiyye, Şerh-i Risâle-i Zenbilli Ali Efendi fî Hakki Devrâni’s-Sûfiyye, Risâletü’t Tasavvuf, Vâkıât, Risâle-i Devrân, Ravzatü’l-Ulemâ, Menâkıb-ı Şabâniyye, Şerh-i Vird-i Settâr, Halvetiyye, Güllâbiye, Hayatiye, Asaliyye, Silsilenâme, Müsellesât-ı Tasiye, Türbenâme (yay.haz. Nihal Yazar).

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İlyas Yazar / Fuâdî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Bülbüliyyesinin Metni (2001), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), Büyük Türk Klasikleri (c. 5, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör