Refet

Müderris, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
İbrahim, Ref'et

19. Yüzyıl müderris ve şairlerinden, mevlid yazarı (D. 1834, Diyarbekir - Ö. 1903, İstanbul). Asıl adı İbrahim olup "Ref'et" müstearıyla yazmıştır. Birkaç kez basılan Mevlüd'ü ile şöhret yapmış şairlerimizdendir. Abdullah Tayyar adında bir zatın oğ­ludur. Önce Şaban Kâmî Efendi'den ve sonra Arapzade Hafız Mehmed Hasip Efendi'den ders alarak yetişti. 1854'te Urfa'ya, oradan Anteb'e ve Haleb'e giderek bu şehirlerin tanınmış ilim adamların­dan aldığı derslerle bilgisini genişletti. Halep valisi Seydi Ali Paşa'nın oğlu Hamdi Paşa'ya bağlanarak onunla birlikte İstanbul'a gitti.

Paşanın Üsküdar'daki konağında hocalık ettiği sırada Atik Valide Sultan Medresesinde, müderris Ankaralı Kara Hüseyin Hâmid Efendi'­den ayrıca okuyarak 1864 yılında tahsilini tamamladı. 1868'de Babıâli Buhari hocalığına tayin kılındı. Üsküdar da Atik Ali Paşa Ca­miinde talebelerden bazılarına Mesnevi, Gülistan ve Hafız dîvanı okuttu. Sultan Abdülâziz'in cülûsunda "Tarz-ı cedid" namındaki mevlid'ini yazarak sultana takdim etmiş ve atiyye olarak yirmi bin kuruş almıştı.

Kaynakların bildirdiklerine göre şairimiz, orta boylu, beyaz ve kısa sakallı, küçük ve kırmızı yüzlü, ince yapılı bir zat imiş. 1903 yılında vefat etmiştir. İstanbul'da Karaca Ahmed Mezarlığın­da gömülüdür. Refet'in çok sayıda şiiri vardır. Bu şiirleri çoğu yeni sene, vefat, (memuriyet, velâdet ve cülûs tarihlerinden ibarettir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / “Said Paşa” (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 44), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör