Celalettin Divlekci

Tefsirci, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Akademisyen, ilahiyatçı, doçent, arsaştırmscı yazar. 30 Eylül1969 tarihinde Konya’da doğdu. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans programına kayıt oldu. 01.04.1996 yılında SDÜ İlahiyat Fakültesine Arş. Görevlisi olarak girdi. Sahası ile ilgili araştırma yapmak üzere bir yıl süreyle (97-98) Ürdün’de bulundu. Yüksek lisansını SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimlerinde tamamladı (2000).

Doktorasını 35. Madde kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı (2009).

SDÜ. İlahiyat Fakültesine Yrd. Doç. olarak atandı (2011).

2021 yılında doçent oldu. Akabinde Uludağ Ünv. İlahiyat Fakültesine atandı. Halen adı geçen üniversitede görevine devam etmektedir.

 

ÇALIŞMALARI:

 

Yüksek Lisans: Dilbilim ve Kur’an İlimleri Açısından el-Fîruzâbâdî’nin Besâir’i, (SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, 2000, ı-vıı, 1-181 s.)

Doktora: Anlam-Üslûp İlişkisi Bağlamında Kur’ân’ın Üslûp Analizi (Fâtiha Suresi Örneklemesi), Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Temel İslam Bilimleri, 2009, ı-xıı, 1-411 s.

Alanında Kitap: Fadl Hasen Abbâs’ın Kur’an İlimlerindeki Müşkil Meselelere Bakışı, Araştırma

Yay., Ankara 1920.

 

DİĞER ÇALIŞMALARI:

 

A-) Telif (Hakemli):

1. Kur’an’da Eşanlamlılık (Terâdüf ) Olgusu – SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 7, 2000, s. 149-169.

2. Zina Hakkındaki Bir Ayetin İletişim Psikolojisi Açısından Tahlili – Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, S: 10, 2009, s. 163-178.

3. Mevzûâtü’l-Ulûm Tercümesinde Yer Alan Önemli Bir Hatanın Tashîhi – Ekev, S: 13, 2002 Güz, s. 325-331.

4. Tarihsel Süreç İçerisinde Üslûba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi (I-II) – Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 48; 49, S: 1; 2, 2007; 2008, s. 117-133; 223-252.

5. Dil-Düşünce İlişkisi Bağlamında Cemil Meriç’in Dil Hassâsiyeti – Düşünen Siyaset, S:22, 2006, s. 129-137.

6. Tefsirde Yorum Farklılığına Yol Açan Sebepler, Ekev, S: 58, 2014 Kış, s. 1-20.

7. Ahzâb Suresi 37. Ayetiyle İlgili Nüzul Sebebi Rivayetleri ve İlmî Değeri, Ekev, S: 59, 2014 Bahar, s. 109-123.

8. Hattâbî’nin (ö.388) İ‘câz Anlayışı ve Kur’an’ın İfade Biçimine Yönelik Tenkitlere Yaklaşımı, Ekev, S: 60, 2014 Yaz, s. 97-124.

9. Kur’an’da Bazı Kelimelerin Kullanım Özelliklerine Dair Genel Kaideler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları, C: 6, S: 1, 2017, s. 86- 104.

10. Ali b. İsa er-Rummânî’nin (ö.384/994) İ‘câz Anlayışı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35, 2016, s. 7-54.

11. Bir Edip Olarak Tâhâ Huseyn’in (İ‘câzü’l) Kur’an’a Bakışı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 35, 2019/3, 184-209.

12. Bâkıllânî’nin (ö.403/1013) İ‘câz Anlayışı, Ekev, Yıl: 23, S: 80, 2019 Güz, s. 73-94.

13. Fîruzâbâdî’nin (ö.817/1415) Kur’an İlimlerine Dair Görüşleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 1-32.

 

B-) Telif (Hakemsiz):

1. Istılâhat-ı Edebiyyedeki Arapça Beyitleri Tercümesine Dair Gecikmiş Bir Tenkit – İlim ve Sanat, S: 40, 1996, s. 99-101.

2. Cahiliye Şiiri ve Nihad Çetin – Eski-Yeni, S: 7, 2007, s. 115-119.

3. Bir Kitap Dört Çeviri – Eski-Yeni, S: 9, 2008, s. 74.

4. Edebiyat Tarihine Küçük Bir Not, Hece, S: 231, Mart, 2016, s. 69-72.

 

C-) Alanında Kitap Çevirisi:

1. Râgıb el-İsfahânî, Tefsire Giriş (Tahkik, Tercüme ve İnceleme) Klasik Yayınları, İstanbul, 2020.

 

D-) Çeviri (Hakemli):

1. Semantiğin Arap ve Batı Dünyasındaki Serüveni – Ankara İlâhiyat Fak. Dergisi, Cilt: 47, S: 2, 2006, s. 149-169.

2. Cahiliye Dönemi Nesri – Ankara İlâhiyat Fak. Dergisi, Cilt: 48, S: 1, 2007, s. 177-183.

3. Kutsal Metinlerin Tercümesi – Ankara İlâhiyat Fak. Dergisi, Cilt: 49, S: 2, 2008, 399.

4. Muhkem Müteşâbih Meselesine Selefin Bakışı, Fahreddin er-Râzî, SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 32, 2014/1, s. 175-188.

 

E-) Yönetimindeki Tezler:

Doktora:

1. Taftâzânî’nin  Keşşâf  Hâşiyesi’nin Tahkîk ve İncelemesi (Âraf ve Enfâl Sûreleri), Mousa Mohammed Saleh ALQAFER, 23.06.2020.

2. Sinaneddin Yusuf’un (h.ö. 986) Beydâvî Hâşiyesi’nin Tahkiki (En’âm ve A’râf Sûreleri), İbrahim ELHASSUN.  04.09.2020.

3. Rizeli Hafız Hüseyin Efendi’nin (ö.1237/1821) Şatıbi’nin (ö.590/1194) Raiyye Manzumesine Şerhi (Tahkik ve Tahlil), ALAADDİN SALİHOĞLU 18.12.2020

 

Yüksek Lisans:

1. Münâsebet İlmi Açısından Sâmmerâî'nin Lemasât Adlı Eseri, Nurullah ÖZDANIŞ, 23.6.2015.

2. الخط العربي في رسم المصحف عند المستشرقين الألمان  Salahaldaın Abdulhuseın Flaıfel FLAIFEL, 6.1.2016.

3. Yorum Farklılığına Etkisi Bakımından Kur'an'daki Zamirlerin Mercii (Bakara Sûresi Örneklemesi), 14.11.2016.

4. Muhammed Ebû Zehre’nin Tefsirinde Modernist Yorumlara Bakışı, Mustafa Uz. 29.6.2016.

5. دراسة وتعريف مخطوطة در الأفكار لمحمد العوفي, Alaa Adil Ajeel ALITHAWİ. 9.1.2019

6. حاشية التفتازاني على الكشاف تحقيقا ودراسة (سورة التوبة), Mohamad MANLA. 29.5.2019

7. (Dirasetu ve Tahkiku Mahtutati "Muhtesaru'l-Makale fi'l-Fethi ve'l-İmale" li Muhammed el-'Avfi) Muhammed el-Marwah Saleh Abed AL-HAYANI, 9.1.2019.

8. Sinâneddin Yûsuf’un (ö.h. 986) Beydâvî Hâşiyesi’nin Tahkiki (Yûsuf Sûresi), Mahmood Jamal Azız AZIZ, 04.09.2020

 

KAYNAK: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007), Bilgi teyidi (11.12.2021):

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör