S. Nüzhet Ergun

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Ölüm
24 Nisan, 1946
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Diğer İsimler
Sadettin Nüzhet (tam adı)

Edebiyat araştırmacısı (D. 1901, Bursa - Ö. 24 Nisan 1946, İstanbul). Tam adı: Sadettin Nüzhet’tir. Üsküdar İttihad ve Terakki Okulunda bir süre okuduktan sonra Üsküdar Sultanisi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Dayısı, Üsküdar Hallaç Baba Sadi Dergâhı Şeyhi Ferit Efendi ölünce dokuz yaşında vekâleten, 1921’de sınavla resmen şeyh oldu. Şair Üsküdarlı Talât, şeyhliğine tarih düşürdü. Ali Fakrî Efendi’den Velî mahlasını ve Sâdi Tarikatından başka Rufaî ve Nakşıbendî tarikatları için icazetname aldı.

Tekke ve zaviyeler kapatılınca (1925) Konya’da çeşitli okullarda, İstanbul’da Erenköy Kız ve Kadıköy Erkek liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra Arkeoloji Müzesi, Beyazıt Umumi Kütüphanesinde memurluk ve müdürlük görevlerinde bulundu. 1946’da veremden vefat etti. Karacaahmet Mezarlığına, Şair Nedim’in yanına defnedildi.

Edebiyat çalışmalarına üniversite öğrencisi iken Millî Mecmua’da şiirler, Konya ve Ankara gazetelerinde çıkan yazılar yayımlayarak başlamıştı. Çok sayıda şair ve yazarın monografisini hazırladı, antolojiler yayımladı. En önemli eseri sayılan Türk Şairleri Ansiklopedisi’ni tamamlayamadan öldü. Önemli kitaplarından biri de Türk Musikisi Antolojisidir.

1922’de yayımlanan ilk kitabı İlm-i Tasavvuf’ hakkında İbrahim Alaeddin Gövsa’nın değerlendirmesi, o’nun yazarlık kariyerinin kalitesini pek güzel tanımlamaktadır:

“Edebiyat tarihi ile uğraşanlarımızın en verimlisi ve bugünkü Türkiye’nin en çalışkan fikir adamlarından biri olan Sadettin Nüzhet Ergun, bir kitap değil, bir kütüphane yazıyor, bir eser değil bir âbide meydana getiriyor.. Bu kütüphanenin ve âbidenin ehemmiyeti hakkında umumi bir fikir edinmek için intişar eden birinci cildi hiç olmazsa, birkaç saat karıştırmak lazımdır. Ona ne büyük emekler sarfedildiğini kendi yorgunluğunuzdan istidlâl edeceksiniz. Fakat bu yorgunluk size birçok bilgiler ve hazlar da temin edecektir.

“Türk şairleri tamamlandığı zaman hiç şüphe yok ki, Türkçenin en büyük kitabı olacak ve milletimizin manevi medeniyetindeki enginliğe şahit bir âbide teşkil edecektir. Bizzat şair olan müellif, Divan edebiyatından bugünkü şekillere ve tekke çeşnisinden halk şiirlerine varıncaya kadar şiirimizin her neviyle uğraşmış ve hepsinden ayrı ayrı zevk almış bir adamdır. Böyle olduğu için eserin her tarafında, hem işten anlayan ve zevk alan, dikkatli ve bilgili bir muharririn himmeti, hem de şairlere ve eserlere karşı tamamıyla bitaraf haluk ve mutedil bir müellife lâyık fikir iffeti hissediliyor...” (7 Gün dergisi, sayı: 240)

ESERLERİ:

İlm-i Tasavvuf (1922), Konya Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı (Mehmet Ferit ile, 1926), Halk Şairleri (3 cilt, 1926-27), Karacaoğlan (1927-33), Gevheri (1928), XIX. Asır Saz Şairlerinden Pir Sultan Abdal (1929), Bektaşi Şairleri (1930; Bektaşi Şairleri ve Nefesleri c. 1-2, 1944-56 ve Bektaşi-Kızılbaş-Alevi Şairler ve Nefesleri adlarıyla 1955-56), Tanzimat’a Kadar Muhtasar Türk Edebiyat Tarihi ve Nümuneleri (1931), İstanbul’da Medfûn Meşahire Ait Mezar Kitabeleri (1931), Mevlâna (1932), Şeyh Galip (1932), Namık Kemal (1933), Âşık Ömer Hayatı ve Eserleri (1935), Beşiktaşlı Gedaî (1933), Silleli Sürurî (1933), Neşatî (1933), Rami Paşa (1933), Sabahî (1933), Şeyhülislâm Bahâî (1933), Cenap Şahabettin (1934), Fehmî (1934), Samih Rıfat (1934), Silleli Sürûrî (1934), Kâtibî (1934), Kuloğlu (1934), Bakî Divanı (1935), Baki Hayatı ve Eserleri (1935), Edebiyat ve Edebiyat Tarihi Özü (1935), Aşık Ömer (1936), Karacaoğlan Hayatı ve Şiirleri (1938), Türk Şairleri Antolojisi (96 fasikül, 3 cilt, F harfine kadar, 1936-45), Aka Gündüz Hayatı ve Eserleri (1937), Ali Canip (1937), Halk Edebiyatı Antolojisi (1938), Namık Kemal’in Şiirleri (1941), Türk Musikisi Antolojisi (2 cilt, 1942-43), Hataî Divanı (1946), Şah İsmail Safevi, Edebi Hayatı ve Nefesleri (1946), Bektaşi Edebiyatı Antolojisi (1956), Divan Edebiyatına Dair Makaleler.

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (c. I, 1982), Ferit Ragıp Tuncor / Sadettin Nüzhet Ergun (Defne sanat dergisi, Mayıs-Haziran 1990), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Ekrem Bektaş / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, 1995), Her Sayıda Bir Şair (Size dergisi, Aralık 1989), Musiki Mecmuası (Ekim 1998), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör