Muhyî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Muhammed Muhyiddin-i Gülşen (tam adı)

Mutasavvıf-şair (D. ?, Edirne - Ö. 1605, Mısır). Tam adı Muhammed Muhyiddin-i Gülşenî’dir. Şiirlerinde Muhyî mahlâsını kullandı. Halvetî-Gülşenî şeyhlerindendir. Memleketinde öğrenim gördükten sonra tasavvufa yöneldi. Bir ara Mısır defterdarı olan kardeşinin yanına gitti. Hac yaptıktan sonra tekrar Mısır’a döndü ve oraya yerleşti. Mısır’da Gülşenîzâde Seyyid Ali Safvetî’nin öğrencisi oldu ve ondan hilâfet (vekâlet) alarak ömrünü irşat (Hak yolunu gösterme) ve eser yazmakla geçirdi. Bursalı Mehmed Tâhir onu “Kitaplarının basılmasına himmet olunmadığı için ilim ve irfanı nisbetinde şöhret kazanamayan Osmanlı şeyhlerinden” sayar.

ESERLERİ:

Divan, Ahlâk-ı Kirâm (yay. haz. Abdullah Tümsek, 2004), Risâle fî Beyâni Esmâi’l-Hüsnâ, Nefehâtü’l-Mesîhi’l-Anberî, Şerhü’l-Müstezad, el-Muammeyât, Muammâ-yı Mersiye-i Gülşenîzâde, el-Mukattaât, er-Rubâiyât, Gazelnâme, el-Mesâdirü’s-Seniyye, eş-Şemsiyye, el-Ayniyye, Hüsn ü Dil, Şerhu Erbaîn, Keşfü Sırru’l-A’yân fî Hurûfi sırrı satri li Ebi’l-İhsân, Şerhu Hadîsi Cibrîl, Silsiletü’l-Aşk, Füyûzu’l-Mevlâ, Hakku’l-Yakîn fi’l-Hikâyâti ve’n-Nesâyih, Hedyü’harameyn, Nefehâtü’l-Eshâr, Menâkıb-ı Gülşenî, Meşâhidü’l-Vücûd, Kitâb-ı Meâb.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Abdullah Tümsek (Ahlâk-ı Kirâm’a Giriş yazısı, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör