Nûru’l Arabî (Seyyid Muhammed)

Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
Eğitim
Ezher Üniversitesi

Mutasavvıf (D. 1810, Mısır – Ö. 1889, Istrumça). Üçüncü Devre Melâmîliğinin kurucusu ve Nakşî-Melâmî şeyhlerindendir. Yedi yaşında Câmiü’l-Ezher’de Şeyh Hasan Kuveysî’den ilk eğitimini aldı. 1830’da Ezher Üniversitesindeki öğrenimini tamamladı. Yanyalı Şeyh Ahmed Efendi ile birlikte Yanya’ya gitti. Burada Nakşibendî şeyhi Yusuf Efendi’ye bağlandı. Daha sonra Mekke’ye gitti. Buradaki tasavvufî çevrelerle tanıştı ve Şeyh Ömer Abdürresul’den hadis öğrenimi gördü. Mekke’de Şeyh İbrahim Şemeragî ile tanışarak Helavetî-Üveysi, Yesevî, Ekberî ve Bayramî tarikatlarından icazet (yeterlilik) aldı. Buradan Mısır’a döndü ve ilk hocası Kuveysî ile görüştü. Onun tavsiyesiyle Anadolu’ya döndü ve tasavvufî irşat (Hak yolunu gösterme) çalışmalarına başladı. Antalya’dan başlayarak Anadolu’nun birçok beldesini gezdi. Daha sonra Rumeli’ye giderek Gelibolu, Selânik ve Serez’e uğradı. Serez’de kendisine teklif edilen müderrislik görevini kabul ederek bir müddet burada kaldı. Daha sonra Üsküp / Koçana Medresesinde müderrislik göreve devam etti. 1843 yılına kadar Üsküp ve Koçana’da kaldı. Üsküp’te Nakşibendî şeyhi Kazanlı Abdülhalik Efendi’ye bağlandı. 1850’de ziyaret ettiği İstanbul’dan dönüşünde Prizren’e yerleşti. Bu tarihten itibaren Melâmî neşvesi üzere tasavvuf dersleri verdi. 1886 yılında kalabalık bir kafileyle hacca gitti. Ölünceye kadar Rumeli’de yaşadı.

ESERLERİ:

Vâridât Şerhi (yay. haz. M. Fazlı Güvenç, 1982; Mahmut S. Bilginer-H. Mustafa Varlı, 1994), Notkütatü’l-Beyân (yay. haz. Baki Yaşa Altınok, 2000), Ezan-ı Muhammedî Şerhi, Mürşidü’l-Uşşâk, Risâle-i Sâlihiyye (Son üç eser M. S. Bilginer-H. M. Varlı’nın hazırladığı Vâridat Şerhi’yle).

KAYNAK: Hasan Afşın Can / “Noktatü’l-Beyan” (Özlenen Fank, sayı: 54, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör