Neccârzâde Rîza

Müzisyen, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Neccârzâde Mustafa Rızâ

Besteci, şair (D. 1679, Şebinkarahisar / Giresun – Ö. 1746, İstanbul). Tam adı Neccârzâde Mustafa Rızâ’dır. Zamanın âlimlerinden dersler alarak kısa zamanda kendini yetiştirdi. Çeşitli hocalardan yararlanarak çok küçük yaşta tasavvufa yöneldi. On yedi yaşında Beşiktaş’taki Sinân Paşa Câmiinin yanındaki medresede ders vermeye başladı. Üsküdar’da Azîz Mahmûd Hüdaî’nin dergâhında insanları irşât (Hak yolunu gösterme) ve eğitmekle meşgûl olan Yâkûb Efendi’nin babası Odabaşı Şeyhi diye tanınan Şeyh Fenâî Efendi’nin derslerine ve sohbetlerine devâm etti. Bu hocasından Celvetiyye yolunun âdâbını öğrendi ve icâzet (yeterlilik) aldı. Nâkşibendî tarikatına girdi, Beşiktaş’taki Sinan Paşa Tekkesi şeyhliğine kadar yükseldi. Beşiktaş Mevlevîhâne Şeyhi Memiş Efendi’nin sohbetlerine katıldı. Ondan Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sinin incelikleri ile anlam derinliklerini öğrendi. Geçimini kitap yazmakla sağladı. Sinan Paşa Câmiinde imâmlık, müezzinlik yaptı ve vaazlar verdi. Bu hizmetlerinden sonra o sıralarda Rusya üzerine açılan sefere katıldı. Savaştan dönüşünde Edirne’de Arabzâde Hacı Muhammed İlmî Efendi’nin sohbetlerinde bulundu. Ondan Müceddidiyye yolunda icâzet aldı. Neccârzâde Edirne’de bir yıl kaldıktan sonra İstanbul’a döndü. Beşiktaş’ta Sinân Paşa Câmiinin yanında bir arsa satın alıp buraya bir mescid yaptırdı. Sadrâzam Hekimbaşı Nûh Efendi’nin oğlu Ali Paşa’nın Altımermer’de Cerrah Paşa Hastahânesi karşısındaki câmi yapılınca (1734), buranın ilk vâizi oldu. 1740 yılında hacca gitti. İstanbul’a döndükten sonra yine Beşiktaş’ta ikâmet edip vefâtına kadar nasîhatlerine ve sohbetlerine devâm etti. Mezarı Beşiktaş’ta Sinan Paşa Câmiinin yanındadır.

Neccârzâde Rîza; şâir, âlim, yazar ve musikîşinas olarak sayılıp sevildi. Tuhfetü’l-İrşâd adlı divanı, ölümünden yüz yıl sonra yayımlandı. Ebû Abdullah Semerkandî’nin Muhtasarü’l-Vilâye kitabını Farsçadan Türkçeye tercüme etti.

KAYNAK: Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa - Güfte Şairleri (1992), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör