Hakkı Muhammed Efendi

İslam Bilgini

Doğum
-

İslâm bilgini (D. ?, Nazilli - Ö. 1897, Mekke). Nakşibendî şeyhlerinden. Abdullah Dehlevî’nin başhalifelerinden olup 1850’de Mekke’de ölen Hindli Muhammed Can Efendi’den hilâfet (vekâlet) alan Hacı Halil Efendi’nin talebesidir.

ESERLERİ:

Hazînetü’l-Ebrâr ve Celîletü’l-Ezkâr (çev. Celal Yıldırım, 1977), Nusretü’l-Cünûd ve Umdetü’ş-Şuhûd, Müferriku’l-Halâyık, Sünûhât-ı Mekkiyye, Tıbbu’l-Kur’ân ve Hubbu’r-Rahmân, Tefhîmü’l-İhvân fî Tecvîdi’l-Kur’ân, Ahkâmi’l-Mezâhib fî Etvâri’l-Lihâ ve’ş-Şevârib.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör