Hayalî (Ahmed)

Divan Şairi, Hattat

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ahmed, Hayali

19. Yüzyıl divan şairi ve hattatlarından (D. H. 1266 / M. 1850, Diyarbekir -  Ö. H. 1304 7 M. 1887). Adı Ahmed olup, şiirlerinde Hayalî mahla­sını kullanmıştır. Ünlü mutasavvıf, alim ve şair Mehmed Şaban Kâmi'nin oğludur. Devrinin bilginlerinden olan babasından ders alarak yetişti. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet serbest çalıştı. Sonraları memuriyeti tercih etti. 1293 (m. 1877) yılında rüsumat nezareti evrak-ı sahiha müdürlüğüne tayin olundu. Uzun müd­det bu vazifede çalıştı. Daha genç denen bir yaşta, henüz 37 yaşında iken vefat etti.

Hattat ve şair Ahmed Hayalî, geniş bir kültür birikimine sahipti. Arapça ve Farsçayı da gayet iyi bildiği gibi bu dillerin edebiyatına da vakıftı. Aynı zamanda devrinin şöh­ret yapmış hattatlarından sayılırdı. Mürettep divanı olduğu bildirilmekte ise de vefatından sonra divanının kaybolduğu söylenmektedir.

HAKKINDA: Tşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 1), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

GAZEL

Gülleri şermende eyler reng-i ruhsarın senin

Öğredir serve edalar naz ü reftârın senin

 

Terk-i gülşen etti hasretle hezaran renkten

Gördüler nadide rengin hüsn ü etvârın senin

 

Naz u istiğna yüzünden cevr edersin dembedem

Ah bilseydim nedir gönlünde efkârın senin

 

Düşmen-i candır Hülâgû-yi zamandır, âlemi

Kırdı geçti gamze-i hunrîz-i gaddârın senin

 

Can verüb aldın meta'-ı vasl-ı yân ey gönül

Uygun aldı sûk-i aşkında bu bazârın senin

 

Peyrev ol Raif efendiye Hayalî nâzımda

Şairan tahsin ede gördükte güftârın senin.

 

KAYNAK: Ş. Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 1).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör