Ahmet Remzi Akyürek

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
20 Kasım, 1944

Şair ve yazar (D. 1877, Kayseri - Ö. 20 Kasım 1944, İstanbul). Kayseri Mevlevîhanesi şeyhi Süleyman Ataullah Efendi’nin oğlu. Dönemin sıbyan mektebini ve rüştiyeyi bitirdikten sonra Göncüzade Nuh Naci Efendi’den özel dersler, ulemadan Müridzade Ali Rıza Efendi’den de icazetname aldı. 1892’de İstanbul’a giderek Divan-ı Muhasebat’a mülazım olarak devam etti. Yenikapı Mevlevîhanesine girdi, genç yaşlarında yazdığı şiirlerini ilk olarak Hazine-i Fünun dergisinde yayımladı. Bir yıl sonra Kayseri İdadisinde, Farsça, din ve ahlâk dersi hocalığı yaptı. Ardından Konya, Kayseri, Kütahya Mevlevîhanelerinde çeşitli dersler verdi. Kütahya Mevlevihanesi Şeyh Vekilliğine ve bilahare de Kastamonu Mevlevihanesi Şeyhliğine yükseldi. Teftiş için gittiği Halep, Antep, Urfa, Kilis, Şam, Trablus ve Kudüs gibi yerleri gezdi. 1913 yılında Halep Mevlevihanesi Şeyhliğine getirildi. Birinci Dünya Savaşı’nda Mevlevî taburu “Mücahidin-i Mevleviye” içinde Filistin Cephesinde savaştı.

Birkaç yıl Şam’da kalarak Emeviye Camii’nde Mesnevi okuttu. Oradan Halep’e, Halep’in istilası üzerine de İstanbul’a gitmek zorunda kaldı. 1919’da Üsküdar Mevlevihanesi Postnişinliğine atanan Ahmet Remzi Efendi, tekkelerin kapatılması üzerine Üsküdar Selimağa Kütüphanesi müdürlüğüne getirildi. On yıl kaldığı bu görevden 1937’de kendi isteğiyle ayrıldı. Seyyid Burhaneddin Türbesi haziresine gömüldü.

Arap ve Fars edebiyatına olan aşinalığı son dereceyi bulan Ahmet Remzi Efendi, Divan Edebiyatı nazım şekillerinin tümünde eserler verdi, taştir ve tahmisler yazdı. Aruz ölçüsünün yanı sıra heceyi de kullandı, hece ölçüüsyle destanlar ve koşmalar da kaleme aldı.

Şiirlerinin bir bölümünü topladığı Bergüzar adlı kitabı dışında kalan manzum eserleri bir araya getirilmedi. Edebiyat dışı alanlarda da çalışmaları olan çalışan Ahmet Remzi Efendi, Kayseri Şairleri adlı bir eser de yazdı ancak yayımlayamadı.

Döneminin aydınlarından Hüseyin Vassaf, 1924’te yazdığı “Remziname” başlıklı geniş biyografisinde Ahmet Remzi Efendi’nin oldukça zeki, güleç yüzlü, şen bir kişi olduğunu, güçlü bir hafızaya sahip seçkin bir şahsiyet olduğunu belirtir. Ahmet Remzi Efendi’nin, katıldığı toplantılara ince esprileriyle renk kattığı, bilime ve şiire büyük önem verdiği, oldukça zengin bir kitaplığa sahip olduğu da Vassaf’ın verdiği bilgiler arasındadır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Bergüzâr.

ŞERH: Tuhfetü’s-Saimî (Sultan Veled’in oruç hakkındaki kasidesinin açıklaması).

BİYOGRAFİ (Tasavvuf ve tarikat büyüklerinin biyografileri): Ayine-i Seyyid Sırdan, Mir’at-ı Zeynel Abidin, Tarihçe-i Aktâb.

ÇEVİRİ: Gülzâr-ı Aşk (tasavvufla ilgili, Farsça’dan), Reynumây-ı Marifet (tasavvufla ilgili, Arapça’dan).

DİĞER ESERLERİ: Ayine-i Seyyid Sırdan (Burhaneddin Muhakkik Tirmizi hak.), Bir Günlük Karaman Seyahatnamesi, Fihrist-i Hub, Gülzar-ı Aşk, Lübb-i Fazilet, Manzum Kavaid-i Farisi, Mir’at’ı Zeynelabidin (1414 yılında Kayseri’de vefat eden Meşhur Mutasavvıf Zeynelabidin hk.), Münacat-ı Hazret-i Mevlana, Rehnüma-i Marifet, Tabsıra, Tarihçe-i Aktab, Tuhfetüssaimin, Üslûb-i Mergub.

HAKKINDA: Abdullah Satoğlu / Kayseri Şairleri - Başlangıçtan Bugüne Kadar (1962), Hasibe Mazıoğlu / Kayserili Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Akyürek’in Hayatı ve Şiirleri (1987), Hasibe Mazıoğlu / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989), TBE Ansiklopedisi (2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), Ahmet Cahid Haksever / Son Dönem Osmanlı Mevlevîlerinden Ahmet Remzi Akyürek (2002), Yusuf Turan Günaydın / “Ahmed Remzî Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma‘rifet Adlı Tercümesi” (Tasavvuf, sayı: 15, Temmuz-Aralık 2005).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör