Muhammed İhsan Oğuz

Tasavvufçu

Doğum
Ölüm
02 Ağustos, 1991

Tasavvufçu (D. 1887, Kastamonu - Ö. 2 Ağustos 1991, Kastamonu). İlköğreniminden sonra sonra Kastamonu Askerî Rüştiyesi (ortaokul) ve Ziyâiye Medresesinde sürdürdü. Çalışma hayatına Kastamonu Posta ve Telgraf İdaresinde başladı. Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi)’de kâtiplik, Askerî Rüştiyede Türkçe ve hüsn-ü hat öğretmenliği yaptı. Askerî Rüştiyenin kapanmasından sonra tekrar Posta ve Telgraf İdaresine geçti. Muhabere memurluğundan sorumlu muhasiplik ve başmüdürlüğe kadar çeşitli kademelerde çalışarak, 1938 yılında emekliye ayrıldı.

Tasavvufî hayatı çocukluk yıllarında Şeyh Muhammed Evliyâ Efendi’nin terbiyesine girmesiyle başladı. Bu zatın ölümü üzerine Seyyid Ahmed Kürdî-i Çapakçurî adlı bir Nakşibendî şeyhine bağlandı 1921 yılında bu şeyh tarafından kendisine irşat icazeti (Hak yolunu gösterme yetkisi) verildi. İlmî-tasavvufî çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. Tasavvuf anlayışını “Allah’a has kulluk, Peygamber’e has ümmetlik” ifadesiyle özetledi. Eserlerinin sadeleştirilmiş basımı çocuklarının kurduğu Oğuz Yayınları tarafından yapıldı.

ESERLERİ:

Hayat-ı Dünya ve Ahiret, İslâm’da Mübarek Günler ve Geceler, Yunus Emre, 21 Soruda Tasavvufî Gerçekler, Vesîletü’n-Necât/İslâm İlmihâli, Tasavvufun Öncüleri 12 Büyük Velî, Tasavvuf Yolunda Manevî Cihad, İslâm’da Kaza ve Kader, Hazret-i Şaban-ı Velî ve Mustafa Çerkeşî, Fusûl-i Seb’a/İslâm Düşüncesinde Yedi Önemli Konu, Muhammed İhsan Oğuz’dan Mektuplar (2 cilt), İslâm’ın Özü, Sorular ve Cevaplar, İslâm Tasavvufunda Vahdet-i Vücûd, Şeriat-Tarikat Kavramları Zikir ve Tasavvuf Yolları, Kur’ân Virdi, Ârifler Silsilesi (3 cilt).

KAYNAK: Eserlerini girişindeki biyografisi, Mehmed Ali Demirbaş / “M. İhsan Oğuz”, (Başlangıcından Bugüne Mezhepsizler, c. I, 1980), Mustafa Bayburtlu / “Muhammed İhsan Oğuz” (Allah Dostları, c. 10, 1996), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör