İsmail Hakkı Bey (Trabzonlu)

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
27 Ocak, 1917

Şair ve yazar (D. 1857, Trabzon – Ö. 27 Ocak 1917, Şişli/İstanbul). Henüz dört yaşında iken ailesi ile İstanbul’a yerleşti. Burada Sıbyan Mektebini bitirdikten sonra Bahriye Mektebine devam etti. Babasının Prizren’e tayini dolayısıyla rüştiyeyi burada bitirdi ve Mektubî Kalemine devam etti. 1874’te İstansbul Zaptiye Nezareti Mektubî kalemine atandı. Dîvan-ı Harp Kâtip muavini ve Dîvan azası oldu. 1876’da yüzbaşı rütbesiyle Trabzon, Rize ve Giresun’da bulundu. Halep’te görevliyken Kunrakçızade Hacı Mehmed Sıdkı’dan Arap edebiyatı dersleri aldı. Malatya’da jandarma binbaşısı iken (1902) emekliye ayrıldı. 1903’te Bursa’ya yerleşti, 1906’dan sonra da İstanbul’a göçtü. Tasavvuf konularını işleyen şiirlerinin bir kısmı Cerîde-i Sûfiye’de yayımlandı.

ESERLERİ:

Eş’ar Mecmuası, Yeni Usûl Elifba, Hatîbü’r-Ravza fî Tahmîsi’l-Bürde (Arapça-Türkçe).

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemâl İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör