Mucib Râyic Kemalî

Hattat, Bürokrat, Şair

Doğum
-

18. Yüzyıl bürokrat, şair ve hattatlarından. Fetvâ Emini Mansûrîzâde Ahmed Efendi'nin oğlu olup, babası Diyarbekir Müftüsü ve Dilâveriyye Medresesi Müderrisi iken Diyarbekir 'de büyümüş, tahsilini burada görmüş ve meşhur hattat Agâh Semerkandi'den ders almıştır. Adı Mustafa olan bu şâir, gençliğinde "Mucîb",  orta yaşlarda "Râyic" ve yaşlılığında da "Kemâlî" olmak üzere üç ayrı adla şiirler yazmıştır,

Sonraki yıllarda Amid'den İstanbul'a giderek medrese tahsilini ilerletmiş, 1726'da Halep ve ertesi yıl da Şam Kadılığında bulunmuş ve Mayıs 1727'de Şam'da ölmüştür.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 173), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

GAZEL

Elem çekdük bu bezm-i gamde câm-i pür-safâ derken

Yedük bin zahm-i gam hecrî ile nukl-i vefâ derken 

 

Ruhun mir'âtına bir kerre bakduk bin cefâ gördük

Gönül âyînesin vakf-i belâ etdük cilâ derken

 

Rakîbün tanesinden ihtiyâr-i dâm-i zülf etdük

Esîr-i gurbet olduk dâm-i çeşminden rehâ derken

 

Beni hicrânile şimdi helâk etdi o meh evvel

Gam-i firkat rakîb-i nâkese, vuslat sana derken

 

Heman az kaldı Mecnûn gibi deşt-i gamda zar olmak

Dil-i pür-şûrisi başdan çıkarduk ibtilâ derken

 

Dil-i bîmâra çeşminden devâ-cüyân olup hayfâ

Esîr-i câme-hâb-i ihtilâl olduk şifa derken

 

ğer destile şimdi sine arz-i intikaam eyler

Görüp evvel o meh el sinesinde merhabâ derken

 

Ziyâdar oldu meclis nâgehân mihr-i cemâlinden

Gelür mi bir dahi gam-haneme ol meh-likaa derken

 

Metâ-i nazm kâsid oldu dur etdi beni dil-gîr

Bu bender-gehde nâmum Râyic-i hâvr-güşâ derken.

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 173)

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör