Hafız Burhan

Ses Sanatçısı

Doğum
23 Mayıs, 1897
Ölüm
18 Nisan, 1943
Burç
Diğer İsimler
Burhaneddin Sesyılmaz, Beşiktaşlı Burhan, Müzikalı Burhan

Ses sanatçısı (D. 23 Mayıs 1897İstanbul - Ö. 18 Nisan 1943Ankara). Asıl adı Burhaneddin olup soyadı kanunundan sonra Sesyılmaz soyadını aldı. Bunun dışında Beşiktaşlı Burhan ve Müzikalı Burhan olarak da bilinir. Babası II. Abdülhamid'in muhafız alayından Tü­fekçi Ahmed Bey, annesi Feride Hanım'dır. İlköğreniminin ardından girdiği Kocamustafapaşa Rüştiyesi'nden mezun ol­du. Küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkat çekti ve daha hıfzını tamamla­madan mukabele, mevlid, mersiye oku­maya, zâkirlik ve müezzinlik yapmaya başladı. 1918 yılında hanende olarak Mızıka-i Hümayun’a alındı; ancak bir süre sonra kendi isteğiyle buradaki görevinden ayrıldı. Zamanla dinî ve din dışı musiki mahfillerinin aranan ismi oldu. Hâfız Burhan'ın doldurduğu plaklar halk arasında büyük ilgi gördü. İstanbul Radyosu'nun ilk ku­ruluşunda ve Dârütta'lîm-i Musiki kadrosunda yer al­dı. Çoğu Atina'da olmak üzere yurt dışında kon­serler verdi. İstanbul'da çeşitli fasıl top­luluklarında hanendelik yapmasının ar­dından bu faaliyetini kendi adına kurduğu zamanın meşhur hanendelerinden oluşan bir grupla devam ettirdi.

Hafız Burhan'ın dinî ve din dışı sahada okuduğu eserler Türk musikisi yakın ta­rihinin nadir icraları arasında yer alır. İlk musiki derslerini ağabeyinden almışsa da onun köklü bir musiki eğitimine sahip olduğu söylenemez. Mızıka-i Hümayun’da bulunduğu sırada Muallim İsmâil Hak­kı Bey'den, ayrıca Zâti Arca ve Lem’i Atlı'dan faydalandı. Parlak, geniş ve tenor bir sese sahip olduğundan gerek minarede gerekse cami içerisinde okuduğu ezanlarla, Âyetü'l-kürsî ve büyük âmin­lerde müezzinliğin güzel örneklerini verdi. Gazel formunun son ustalarından olan Hâfiz Burhan ayrıca türkü, şarkı, ninni, kanto, tango, operet, marş türlerinde pek çok eseri plağa okudu.

Abdülhak Hâmid'in Târık adlı piyesin­de yer alan “Her yer karanlık pür nûr o mevki” mısraı ile başlayan ve halk ara sında Makber adıyla anılan mersiyesi, Hâfız Burhan'ın icrasıyla oldukça tutuldu ve sonrasında yetişen sanatçılar da eseri onun gibi icra etmeye çabaladılar. Bazı filmlerin müziğini hazırla­yan Hâfız Burhan ayrıca birkaç şarkı bes­telemiştir. Bunlar arasında uşşak maka­mındaki, “Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın” mısraı ile başlayan şarkısı ile nevâ makamında ve gazel tarzındaki “Ye­ni ninni”si (mihnet-i dünyâ) en bilinenleridir.

HAKKINDA: Ali Rıza Sağman / Meşhur Hâfız Sâmi Merhum (s. 112-113, 1947), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisi Tarihi (1986), Vural Sözer / Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi (s. 384, 1964), Ana Britannica (c. 19, s. 275, 1987), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (c. 2, s. 299, 1990), Nuri Özcan / TDV İslam Ansiklopedisi (c. 15, s. 88-89, 1997),  Ahmet Şahin Ak / Türk Musikisi Tarihi (2002), Vural Sözer / Müzik Ansiklopedik Sözlük (2005).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör